• Elster s.r.o.

     

Právne informácie

Elster s.r.o.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194
916 01 Stará Turá
Slovak Republic

Tel.: +421-32-775-2401
Fax: +421-32-776-3482
http://www.elster.sk/

IČO: 31421482
IČ DPH: SK2020382375 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka č. 136/R. 


Zodpovednosť za obsah
Obsah našej webovej stránky bol vytvorený dôkladne, starostlivo a podľa nášho najlepšieho vedomia. Avšak nemôžeme prevziať zodpovednosť za aktuálnosť, kompletnosť alebo presnosť niektorých stránok.

Odkazy na iné webové stránky
Naša webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky a služby tretích strán. Snažíme sa odkazovať len na tie webové stránky, ktoré zdieľajú naše vysoké štandardy a rešpektujú súkromie. Nezodpovedáme za obsah, bezpečnosť alebo postupy v oblasti ochrany súkromia používané inými webovými stránkami.

Autorské právo
Celý obsah a všetky práce na našej webovej stránke podliehajú autorskému právu. Kopírovanie, editovanie, distribúcia a akékoľvek použitie si vyžaduje náš písomný súhlas alebo súhlas príslušného tvorcu. Môžete iba sťahovať údaje a kopírovať stránky - ako snímky obrazovky – pre súkromné, nekomerčné použitie. Pokiaľ obsah našej webovej stánky sme nevytvorli my, tento obsah je označený a rešpektuje práva autora. Ak by ste mali dôvod pochybovať o autorskom práve na našej webovej stránke, okamžite nás o tom informujte, aby sme príslušný obsah mohli okamžite odstrániť.

Ochranné známky tretích strán
Všetky použité alebo spomenuté ochranné známky sú vlastníctvom príslušných majiteľov. Ochranné známky sa spomínajú v dobrej viere a nie aby boli dôvodom k žalobe.

Ochrana údajov
Nájdite našu Ochranu súkromia.